Download Adobe Reader om PDF documenten te openen.
Rapportages met beperkte oplage


1985: Zandbijen in het voorjaar – Afdelingsblad KNNV.
Enkele zandbijen van het voorjaar rond Lelystad.

1985: Papierwespen in Flevoland – Afdelingsblad KNNV.
Feiten en fabels rond de sociale wespen van Flevoland.

1986: Mieren in Flevoland – Afdelingsblad KNNV.
Verspreiding en biologie van de in Flevoland levende mieren.

1986: Inventarisatie Zanddepot A72/73 te Lelystad.
Hoofdstuk over Aculeata uit de KNNV-rapportage over drie jaar inventariseren van een in onbruik geraakt zanddepot ten noorden van Lelystad.

1990: Hommels in Flevoland – Afdelingsblad KNNV.
Overzicht van waargenomen hommelsoorten in en om Lelystad met beschrijvingen en wetenswaardigheden.

1993: Insecteninventarisatie Corversbos Hilversum
Verslag van enkele maanden onderzoek in de kruidentuin bij bezoekerscentrum Corversbos van Natuurmonumenten te Hilversum.

1994: Isecteninventarisatie Naardermeer.
Hoofdstuk over Aculeata en Neuroptera uit rapportage voor Natuurmonumenten op eigen initiatief.

1997: Bijen en graafwespen in Zand A72.
Hoofdstuk over Aculeata uit de KNNV-rapportage over drie jaar inventariseren van een in onbruik geraakt zanddepot ten noorden van Lelystad.

1998: Inventarisatie Bergbos te Lelystad.
Hoofdstuk over Aculeata uit de KNNV-rapportage van een gemeentelijk parkbos in Lelystad dat arbeids-extensief beheerd wordt.

1998: Inventarisatie Kalklandje Crailoo, Hilversum.
Hoofdstuk over Aculeata uit inventarisatieverslag van een oude Carbid-stortplaats met bijzondere vegetatie, in beheer van Stichting Goois Natuurreservaat.

1999: Inheemse bijen in kaart gebracht.
Aankondiging van het verschijnen van de Voorlopige Atlas van de Nederlandse Bijen.

2000: Bijenwolf en harkwesp.
Kort artikel in Natuuronderzoek, nieuwsbrief Amsterdamse Waterleidingduinen, over het verschil tussen de harkwesp en de bijenwolf.

2001: Zandbijen in het Kuinderbos.
Kort informatief artikel voor beheersmedewerkers van Stichting FlevoLandschap over het voorkomen van een zandbijensoort in het noordelijkste natuurgebied van de provincie Flevoland.

1997-2001: verslagen Insectenwerkgroep KNNV Lelystad.
Overzicht van activiteiten van en waarnemingen door leden van de Insectenwerkgroep KNNV afd. lelystad.

2002: Wilde bijen in de Amsterdamse Waterleiding-duinen.
Voorlopige atlas van vijftien goed herkenbare wilde bijensoorten. Selectie uit de complete tekst voor de uitgebreide atlas (zie 2004).

2004: Wilde bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen – uitgebreid overzicht van 85 soorten.
Verspreidingsatlas van de 85 wilde bijensoorten die sinds 1980 in de AWD zijn gevonden. Van alle soorten worden verspreidingskaartjes en uitvoerige beschrijving gegeven. Ook informatie over de verschillende duinlandschappen als bijenhabitat en beheersadviezen.
download PDF (1,6 Mb)
download PDF 1,6 Mb

2010: Invertebraten van dynamische zeeduinen.
Oriënterend overzicht van zeldzame of bedreigde ongewervelden die voor hun voortbestaan zijn aangewezen op natuurlijke kusten of dynamische zeeduinen.
download PDF (1,6 Mb) download PDF 540 Kb

2013: Wilde bijen in Lelystad.
Drie decennia onderzoek van wilde bijensoorten in Lelystad. Sinds 1981 werden in totaal 120 soorten waargenomen, waarvan er in 2012 nog altijd 75 konden worden aangetoond.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 4 Mb

2013: Nulmeting bijenfauna Gooiseweg Zeewolde.
Inventarisatie van bloembezoekers langs de Gooiseweg in Gemeente Zeewolde, voorafgaand aan een wegverbreding waarbij de nieuwe berm voor wilde bijen zal worden ingericht.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 1,9 Mb

2016: De invloed van verstuivingsdynamiek op de insectenfauna van zeeduinen.
Inventarisatie van angeldragers, loopkevers en diverse vliegenfamilies in de valleien rond strandslag Kattendel in de Kennemerduinen. Dit onderzoeksrapport geeft een overzicht van de entomologische diversiteit vóór en na een ingreep die verstuivingsdynamiek in de zeeduinen moet doen terugkeren.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 7,1 Mb


2016: Mieren en wespen in Lelystad.
Analytisch overzicht van 35 jaar verzamelen en observeren van mieren en wespen in Lelystad. Sinds 1981 zijn zo'n 180 soorten waargenomen, waaronder een aantal uiterst zeldzame. De vuurgoudwesp Chrysis terminata wordt als nieuwe soort voor de Nederlandse fauna geïntroduceerd.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 6,4 Mb

2018: Effectmeting bijenfauna Gooiseweg Zeewolde.
Herhaalde inventarisatie van bloembezoekers langs de Gooiseweg in Zeewolde. De effecten van zaaigoed en aangeplante houtige gewassen worden geëvalueerd
op de aanwezigheid van o.a. bijen en zweefvliegen.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 2,2 Mb

2019: Bijenhabitats in Flevoland.
Inventarisatie van wilde bijen in het Kuinderbos, Larserbos, Horsterwold en Drontense randmeerstranden, in het kader van de Nationale Bijenstrategie. Aan de hand van historische gegevens wordt de huidige bijenfauna geëvalueerd.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 3,1 Mb

2022: Insecten in stuivende zeeduinen, onderzoek 2020.
Tweede entomologische effectonderzoek van een verstuivingsexperiment in de Kennemerduinen. Tussen Zandvoort en IJmuiden werd de zeewering onderbroken om de zeewind binnen te laten en dynamiek terug te brengen.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 5,9 Mb

2022: Bijenhabitats in Flevoland, onderzoek 2021.
Inventarisatie van wilde bijen in de omgeving van het Voorsterbos (Noordoostpolder), rond de Hollandse Brug (Almere) en in het Winkelse Zand (Zeewolde), als Flevolandse bijdrage aan de Nationale Bijenstrategie.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 3,0 Mb

2022: Bijenhabitats in Flevoland, onderzoek 2022.
Inventarisatie van wilde bijen in het Staartreservaat, het Van der Lijnreservaat en het Tollebekerbos
(Noordoostpolder), Knarbos Oost, de Wildwallen en de Burchtkamp (Lelystad), als Flevolandse bijdrage aan de Nationale Bijenstrategie.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 3,2 Mb

2023: Bijenhabitats in Flevoland, onderzoek 2023.
Inventarisatie van wilde bijen langs de Burchttocht (Emmeloord), bij de Roggebotplas, op Roggebotstaete, langs de Strandgaperbeek en op de Voorlanden
, als Flevolandse bijdrage aan de Nationale Bijenstrategie.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 4,8 Mb


Artikelen in druk verschenen

1989: Insekteninventarisatie in Flevoland – Insektenfauna en natuurbeheer – Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr. 192.
Verslag van vijf jaar onderzoek naar angeldragers in het voormalige zanddepot Kavel A72/73 te Lelystad met een overzicht van de gevonden soorten en kanttekeningen bij het gevoerde beheersbeleid.

1994: Bethylus hyalinus, a freak after all! – Entomologische Berichten
Een kennelijk misvormd exemplaar van de platkopwesp Bethylus fuscicornis dat in 1874 werd aangezien voor een nieuwe soort, werd na jarenlange vermissing teruggevonden in de collectie van Natuurhistorisch Museum Boedapest en ontmaskerd.
download PDF (75 Kb) download PDF 168 Kb

1998: Anteon pinetellum, a new Palaearctic dryinid – Entomologische Berichten.
Alle gedeeltelijk roodgekleurde Anteoninae tangwespen werden voorheen beschouwd als varianten van de soort Anteon ephippiger. Met een combinatie van lichamelijke kenmerken en ecologische gegevens wordt aangetoond dat populaties die zich ophouden in dennenbossen een tot dan toe onbekende, goede soort vormen.
download PDF (75 Kb) download PDF 423 Kb

1999: New taxonomic status for Anteon faciale – Entomologische Berichten.
De oorspronkelijke beschrijving uit 1860 van de tangwesp Anteon faciale (Hymenoptera: Dryinidae) bleek in geen enkel opzicht overeen te komen met die van de soort waarmee ze in 1984 synoniem werd verklaard. Het originele type-exemplaar bood uitkomst. Voor het eerst worden de mannetjes van deze soort beschreven.
download PDF (75 Kb) download PDF 280 Kb

2001: Bethylidae – Entomofauna Germanica
Soortenlijst van alle uit Duitsland bekende platkopwespen met vermelding van de deelstaten waaruit vondsten bekend zijn. De naamgeving is naar de laatste stand van de literatuur aangepast. Het genus Acephalonomia Strejcek wordt in het artikel ongeldig verklaard.
download PDF (75 Kb)
download PDF 75 Kb

2002: Komen en gaan van de platkopwespenfauna in Flevoland – Entomologische Berichten
Verkenningen in Flevoland brachten merkwaardige wendingen in het kolonisatieproces door platkopwespen aan het licht. De kortvleugelige en de langvleugelige vorm van Bethylus fuscicornis bleken zich kort na vestiging in de provincie tegengesteld te ontwikkelen.
download PDF (358 Kb)
download PDF 180 Kb

2003: De graafwesp Passaloecus brevilabris nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Crabronidae)
Beschrijving van de eerste waarneming voor Nederland van deze kleine maar nogal mysterieuze graafwesp. Tevens worden een aantal kenmerken gegeven die onderscheid met andere Passaloecus-soorten eenvoudiger maken.

2004: De slobkousbij in de Amsterdamse Waterleidingduinen – Natuuronderzoek.
Tijdens een inventarisatiedag in de Amsterdamse Waterleidingduinen werd een populatie van de Gewone Slobkousbij (Macropis Europaea) ontdekt. De soort was nog nooit eerder aangetoond in dit gebied.

2004: De Wespen en Mieren van Nederland, Nederlandse Fauna 6 – EIS / KNNV / Naturalis.
Hoofdstukken Bethylidae (platkopwespen), Dryinidae (tangwespen) en Embolemidae (peerkopwespen). Beschrijving van uiterlijke kenmerken, levenswijze en verspreiding in Nederland van 55 soorten.
download PDF (3,2 Mb) download PDF 3,2 Mb

2005: Vrije bijen in de AWD – Natuuronderzoek.
In de Amsterdamse Waterleidingduinen blijken zich al minstens een halve eeuw wilde kolonies honingbijen gevestigd te hebben in oude abelen. Nader onderzoek wees uit dat het om vrijwel raszuivere volkeren van de Zwarte honingbij gaat, de oorspronkelijke West-Europese voorouder van veel huidige bijenrassen.

2005: Wilde bijen van de Noord-Hollandse duinen – Tussen Duin en Dijk 4/2.
Beschouwend overzicht van de Noord-Hollandse duinlandschappen en hun wilde bijen. Per biotoop worden enkele kenmerkend soorten beschreven en hun ecologische positie geanalyseerd.
 
2007: Leen Moraal & Jeroen de Rond. Nieuwe vindplaatsen van de zwamplatkop Cephalonomia formiciformis – Entomologische Berichten.
Resultaten van onderzoek naar de bewoners van houtzwammen in een beukenkerkhof op de Veluwe.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 170 Kb

2009: Bee- and wasp expedition on the Alp Flix – Jahresberichten der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden.
Verslag van een verkennend insectenonderzoek op Alp-Flix, een traditioneel beweid reservaat op 2000 meter hoogte in de Bündner Alpen.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 2,2 Mb

2012: De Nederlandse bijen: bloedbijen (Sphecodes)
Verspreidingsatlas van de wilde bijen in Nederland
, met o.a. gedetailleerde informatie over waardplantbezoek, nestelwijze en kleptoparasitaire relaties.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 5.6 Mb

2019: De platkopwesp Cephalonomia mycetophila nieuw voor de Nederlandse fauna.
Soorten uit het Cephalonomia formiciformis-aggregaat leven in houtzwammen en worden maar zelden gevonden. In 2018 werd de grootste soort uit deze groep gevangen met een bodemval in Nationaal Park Zuid-Kennemerland
.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 538 Kb

2020: Gonatopus pedestris, een nieuwe miertangwesp voor Nederland.
Melding van een miertangwesp die in het Verdronken land van Saeftinghe werd verzameld, maar tot dan toe nog niet uit Nederand bekend was. Inmiddels is ze ook gevonden in de Friese Ryd.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 538 Kb